Kapittel 1: Hva er speiding?

Formål

Norges speiderforbund sin formålsparagraf lyder:

«§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven «

Dette vil si at det viktigste speideren driver med, er å utvikle selvstendige mennesker, som også er i stand til å samarbeide med andre og til å ta ansvar for seg selv og andre. For å oppnå dette bruker vi speidermetoden.

Speidermetoden

Speidermetoden er en sentral del i treningsprogrammet og ledertreningen i Norges speiderforbund, og den utgjør noe av det mest unike med speiderbevegelsen.

Speidermetoden består av 8 elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte
 • Learning by doing
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar

Driver ikke speideren med friluftsliv da?

Jo, speideren driver med friluftsliv. Men for speideren så er friluftsliv først og fremst en kjempebra metode for å oppnå det egentlige formålet: Å utvikle mennesker til selvstendighet. Dette sammen med speidermetoden er kanskje den viktigste forskjellen på speiderbevegelsen og andre friluftsorganisasjoner som for eksempel Turistforeningen.

Speiderløftet

Alle speidere følger speiderløftet. Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

«Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven»

Speiderloven

Speiderloven er et sett med regler som alle speidere prøver å leve etter:

 1. En speider er åpen for Gud og hans ord.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker

 

Valgspråk

«Vær beredt»

Å være beredt betyr omtrent det samme som å være klar til å gripe inn, for eksempel hvis noen trenger hjelp.

Valgspråket handler altså om å hele tiden være forberedt på alt som kan skje:

 • til å kunne klare seg på egenhånd.
 • til å kunne løse problemer som man selv eller andre kommer opp i.
 • til å finne veiene hvis man går seg bort.
 • til å kunne hjelpe folk som har skadet seg.
 • til å stille opp for dem som trenger det.
 • til å bry seg om andre

 

Kapittel 2: Hvordan er vi organisert?

Organisasjon

Riska speidergruppe er en selvstendig organisasjon. Vi er underlagt Vesterlen krets, som grovt sett dekker Rogaland fylke. Dette er norges største speiderkrets med over 2000 medlemmer fordelt på ca 38 speidergrupper.  Kretsen (og oss) er igjen medlemmer i Norges Speiderforbund – NSF. Det finnes også andre speiderforbund i Norge, som KFUM/KFUK-speiderne.

Gruppeledelse

Gruppeledelsen består av gruppeleder, kasserer, søknadsansvarlig og 2-3 styremedlemmer. De er valgt av, og underlagt gruppetinget. De har møte ca 1 gang i måneden.

Gruppetinget

Gruppetinget består av alle medlemmer av speidergruppen som er eldre enn 16 år. I praksis alle voksne ledere og rovere. Gruppetinget kalles også ofte for ledermøte eller gruppemøte. Her møtes alle lederne i gruppa ca en gang i måneden.

Småspeideren

Består av barn i 3. og 4.klasse. I Riska er det mellom 15-25 aktive barn i denne gruppa. Småspeideren drives av en enhetsleder og flere ledere og assistenter.

Troppen

Består av barn i fra 5.klasse til og med 10.klasse. I Riska er det mellom 40 og 50 aktive barn i denne gruppa. Troppen er delt inn i patruljer. Hver patrulje har hver sin patruljefører og patruljeassistent. Dette er normalt de eldste barna i patruljene. En patrulje har mellom 4 og 8 medlemmer. Troppen drives av en enhetsleder og flere ledere og assistenter.

Foreldrelag

Foreldrelaget organiserer dugnader og annet praktisk for speidergruppa

Kapittel 3: Ledere og roller – hva må jeg gjøre?

I speideren er det flere forskjellige typer ledere:

Enhetsleder

 • Er overordnet ansvarlig for enheten. I Riska har vi to enheter, småspeider og tropp, og dermed to enhetsledere.
   
 • Rapporterer til gruppeleder i Riska speidergruppe
  • Lager en kort oppsummering av speideråret som har vært til gruppeleder i januar.
    
 • Samler lederne i enheten til planleggingsmøter (1-2 ganger i halvåret) for å evaluere tidligere aktiviteter, lage halvårsplan og fordele ansvar for speidermøtene.
 • Besvarer forespørsler fra barn som vil begynne i speideren og registrerer dem i medlemsregisteret.
   
 • Samarbeider med enhetsleder for tropp og foreldrekomite når det er nødvendig.
   

Ledere (og enhetsleder)

 • Stiller på planleggingsmøte innkalt av enhetsleder
   
 • Forbereder og gjennomfører speidermøter som er planlagt på halvårsplanen og hvor man er satt opp som hovedleder eller leder1/leder2.
   
 • Bør stille på gruppetinget som avholdes en gang i måneden
   
 • Forbereder og gjennomfører turer og arrangementer for enheten.
   

Assistenter

 • Stiller på planleggingsmøte innkalt av enhetsleder
   
 • Hjelper med planlegging og gjennomføring av speidermøter og turer, men har ikke ansvar for møtene.  Hver assistent avgjør hvor «aktiv» han vil være og om han ønsker å lede/instruere eller ha en mer tilbaketrukket rolle.
   
 • Bør stille på gruppetinget som avholdes en gang i måneden
   

Gjennomføring av møtene

Speidermøtene varer fra 18:00 til 19:30 på onsdager (tropp) eller torsdager (småspeider).

Hvert møte har en (eller to) hovedleder(e) som har ansvar for gjennomføring av opplegget.  I tillegg er det to "hjelpeledere" (leder1 og leder2) som har møteplikt og som må møte. Dette sikrer at vi alltid er minst 3 ledere på møtene.  

For de andre som ikke er hovedleder eller hjelpeleder så er det da valgfritt om de vil komme den gangen. På denne måten så trenger ikke alle lederne å møte hver gang, samtidig vet vi at det alltid er 3 ledere som møter.

De som er hovedleder eller hjelpeleder må påregne å møte litt tidligere for å forberede møtet, og bli igjen etter møtet for å avslutte og rydde opp og tørke/ordne utstyr.

Kapittel 4: Hva må jeg kunne for å bli leder?

Mange tror at man må ha vært speider selv eller være friluftsvant for å bli leder i speideren. Dette er absolutt ikke nødvendig.

Å være leder i speideren handler i stor grad om å være i stand til å bruke sunn fornuft og veilede og hjelpe speiderne i de oppgavene de skal løse.

Vesterlen krets arrangerer jevnlig lederkurs som nye ledere får tilbud om å delta på. Dette er kurs som:

 • Førstehjelp
 • Sikkerhet på tur
 • Praktisk friluftsliv
 • Speidermetoden
 • Veiledning som metode

 

Kapittel 5: Diverse informasjon

Ledere i speideren betaler vanlig kontingent, men denne blir deretter refundert av Riska speidergruppe. Dette betyr altså at det i praksis ikke er noen medlemsavgift for ledere.

Barn av ledere har rett til å få plass i speideren, også selv om enheten i utgangspunktet ikke har ledige plasser.

Som i alle frivillige organisasjoner så må alle ledere framvise politiattest for å være leder.

 

Kapittel 6: Speider-ordliste

Her finner du ord og uttrykk som du ofte finner eller hører brukt i speidersammenheng.

Akela
Lederulven i Rudyard Kiplings bok "Jungelboken", som mange grupper bruker som ramme rundt småspeiderarbeidet. Akela er flokklederen, og lederne og medlemmene i flokken får alle jungelnavn.

Aspirant
Speider som ennå ikke er tatt opp i en enhet.
Enten er det en ny speider som nettopp har begynt, eller det er speider som flytter oppover fra en enhet til en annen. Aspiranttiden er en opplæringstid før opptagelse.

Baden-Powell
Lord Robert Baden-Powell er speiderbevegelsens grunnlegger. Han var en av datidens kjendiser i England, - en helt fra Boerkrigen i Sør-Afrika.
1. august 1907 tente Baden-Powell det første speiderbålet på Brownsea Island ved Englands sørkyst for 21 gutter. De var der på leir til 9. aug. Dette ble starten på speiderbevegelsen.

Bever
De minste speiderne kalles bevere. De går i 1. - 2. klasse.

Bivuakk
Overnattingskrypinn av et eller annet slag. Kan være laget av presenning, greiner el.l. Har ikke noe krav til ”form”.

Enhet
Brukes om bever, småspeider (flokk), stifinner, vandrer, (tropp), rover, - altså de forskjellige "avdelingene" i en gruppe.

Fettfelle
Speidernes utslagsvask. Man graver et hull i bakken, lager ”rist” over av materiale en finner (gras, fletter kvister el.l.) og tømmer avfallsvann oppi.

Flokk - småspeider
Speidere som går i 3. – 4. klasse (kan variere noe fra gruppe til gruppe).

Forbundet
Norges speiderforbund - NSF. Vi har to speiderforbund i Norge, - vårt NSF og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Fordypningsmerkene
Disse merkene er et tilbud til speidere som ønsker mer stoff å arbeide med, eller som vil fordype seg i spesielle områder eller fagfelt. Noen fordypningmerker kan en arbeide med alene, andre sammen med patruljen. Kravene til hva en skal gjøre for å få et merke er beskrevet i hefter utgitt av NSF.

Foreldreforening
Bør bestå av alle foreldrene, men det er praktisk å ha et styre. Arbeidet består bl.a. i å samarbeide med lederne for å sikre gruppens økonomi og å hjelpe med mest mulig av det praktiske.

Friluftsliv - et av de fem programmerkene
Hensikten med merket er at speiderne skal bli glad i naturen, få kjennskap til naturen, ferdes i den til alle årstider og få utvikle sanseapparatet, motorikken og sin fysiske form til et tilfredsstillende nivå i forhold til egne forutsetninger.

Furuneset speidertun (Camp 773)
Vesterlen krets sitt leirsted 6 km. fra Jørpeland sentrum i Strand kommune. Det er en nedlagt heiagård som kretsen har fått overta. Stedet består av et hovedhus med 30 overnattingsplasser, en låve, to småhytter og et uteområde med plass til over 1.000 personer i telt.

Førerpatrulje
Patruljeførerne og patruljeførerassistentene i troppen har sin egen patrulje, førerpatruljen, som har sine egne møter og ledes av troppsleder/ne.

Gapahuk
Presenning som er strukket ut og bundet opp ( i liggende v-form <) slik at en kan sove under.

Gruppe
Gruppene er ”avdelingene” i NSF.  En gruppe som har alle enhetene består av bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere, rovere og lederne. De fleste gruppene har bare noen av disse enhetene. Gruppene har ofte navn fra stedet de er lokalisert. (eks. Kverneland speidergruppe)

Gruppeleder
Den lederen som er valgt av gruppetinget til å være øverste tillitsvalgte i en speidergruppe. Gruppeleder velges for to år. Følger opp vedtak i gruppetinget og koordinerer arbeidet i gruppen. Bør være i stillingen i maks seks år.

Gruppeting
Møte der alle betalende medlemmer over 15 år og representanter for speiderne har møte- og stemmerett. Også leder i foreldreforeningen og kasserer i gruppen kan møte. Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og skal i løpet av året behandle årsmøtesaker.

Haik
Tur der patruljene drar ut alene med opp-pakning og skal overnatte ute/i gapahuk el.l. De får kart med inntegnet rute og må orientere seg fram til overnattingsstedet.

Jamboree
Internasjonal speiderleir som arrangeres hvert fjerde år. Tusenvis av speidere fra hele verden samles, hver gang på et nytt sted. Jamboree er et indiansk ord som betyr stor, fredelig sammenkomst. Neste jamboree (den 22.) arrangeres i Sør-Sverige i 2011.

"Jeg er beredt"-merket
Hensikten med dette merket er å sikre at alle speiderne tilegner seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.

Jota
= "Jamboree on the Air".  Ved hjelp av radioamatører kan speidere i hele verden komme i kontakt med hverandre. Arrangeres tredje helgen i oktober.

Joti
= "Jamboree on the Internet". Er den formen som nå tar over i og med at så mange har internett.  Det opprettes chatte-linjer der speidere kan komme i kontakt med andre speidere over hele verden. Joti og Jota arrangeres samme helg.

Jungelropet
De fleste som bruker ”Jungelboka” som ramme for flokkarbeidet bruker jungelropet, - ”det store hylet” som fast seremoni. Det er for å ønske velkommen og for å vise at flokken er beredt til innsats. Lyder: ”Akela. Vi vil gjøre vårt beste.” Så ropes det: ”Gib – gib – gib” (betyr: ”gjør ditt beste”), og svaret fra flokken er ”Vi – vil -gåb – gåb –gåb (betyr: ”gjøre vårt beste”).

Kreativitet - et av de fem programmerkene
Hensikten med dette merket er at speiderne skal utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å løse nye utfordringer, og videreutvikle og bruke fantsien.

Krets
NSF består for tiden av 32 kretser i Norge. Grupper fra et geografisk område som fylke el.l. tilhører samme krets. Kretsen fungerer som bindeledd mellom gruppene og NSF, og er et serviceorgan for kretsens grupper/enheter.
Vår krets heter Vesterlen og dekker Sør-Rogaland, sør for Boknafjorden. Vesterlen krets er NSFs største speiderkrets.

Kretsbanner
Et flagg som bæres på stang. Banneret har NSFs merke, kretsnavn og valgspråket. Stangen har forbundets merke på toppen.

Kretsbannerkonkurranse           
Konkurranse der patruljer fra alle gruppene i kretsen kan stille. Det konkurreres i mange forskjellige ting, - blant annet teorispørsmål (både fra speideren og samfunnet forøvrig), praktiske ferdigheter, kjennskap til førstehjelp, knuter og naturen. Det gjøres inspeksjon for å sjekke både leirområde, speiderdrakt og stil og sveis. De som kommer på de første plassene i kretsbannerkonkurransen er kvalifiserte til å delta i NM i speiding, som arrangeres hvert år. Hvor mange patruljer kretsen kan sende står i forhold til medlemstall i alderen 11-15 år (Vesterlen krets kan sende 5 patruljer). Vinnerne av kretsbannerkonk. får oppbevare kretsens banner det neste året  (derav navnet på konk.).

Kretsleir
Hvert fjerde år samles speiderne fra hele kretsen til en ukes sommerleir. Vi var på Fortidsminnelandsbyen Landa i Forsand kommune sommeren 2007. Neste kretsleir blir i 2011.

Kretsstyret
Består av kretsleder og inntil 8 medlemmer. Vesterlen krets har et kretsstyre på tilsammen 7 personer inkludert kretsleder og velges for to år om gangen.

Kretsting
Er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter fra alle kretsens grupper.

Kull
De små patruljene / gruppene som småspeiderne er inndelt i.

Landsleir
Hvert fjerde år samles speiderne fra hele Norge til en ukes sommerleir. Vi var på Ingelsrud speidersenter sommeren 2005. Neste landsleir blir i 2009 og skal være i Åndalsnes. Landsleiren heter "Utopia" - Norges heftigste eksperiment.

Ledertrening
Dette er kursene i den organiserte ledertreningen i NSF, - også kalt Grunntreningen. Dette tilbudet gir den enkelte leder et innblikk i hva ledelse, treningsprogram, verdigrunnlag og organisasjon er, samt en gjennomgang av hvilke forventninger som blir stilt til en leder. Det er tre hovedkurs: Sikkerhetskurset, Programkurset og Lederkurset. Videre kurs er Trekløver-Gilwell. En kan også gå kurs og bli ledertrener (kursleder). Utenom disse holdes ofte emnekurs både i kretsene og NSF sentralt.

Livskvalitet - et av de fem programmerkene
Hensikten med dette merket er at speiderne skal reflektere over egen tro, livssyn, moral, etikk og speidingens verdigrunnlag. En skal bli bevisst på eget verdigrunnlag, ta ansvar for egen utvikling og forstå konsekvenser av egne valg, samt bli glad i seg selv og bevisst på egen helse.

Loggbok
"Min  Speiderlogg" er en bok hver speider skal ha der de kan "loggføre" det de har vært på med i speidersammenheng. De får ny loggbok når de bytter enhet. Er foreløpig laget til Småspeidere, Stifinnere og Vandrere.

Merker
Speiderne kan ta forskjellige merker: "Jeg er beredt"-merket, programmerkene,  fordypningsmerker og "Utfordringen". Når de har gjennomført kravene til et merke kan de få/kjøpe et merke til å sy på speiderskjorten som viser/symboliserer hva de har lært. Speiderskjorten skal i tillegg ha en del merker som viser hvilket forbund og krets vi tilhører, hvilken gruppe vi tilhører, verdensmerke for gutt/jente mm.

Merkesnor
Speiderne i stifinner- og vandrertroppen kan få merkesnorer etter at de har tatt fordypningsmerker. De får gul/hvit etter 6 merker, rød/hvit etter 12 merker, grønn/hvit etter 18 merker og blå/hvit etter 24 merker.

NfV
”Nytt fra Vesterlen”. Vesterlen krets sitt medlemsblad som sendes ut fra kretsen med 4 nummer i året. Sendes til alle kretsens ledere, rovere og direkte medlemmer.

NM i speiding
Norgesmesterskap i speiding. Arrangeres hvert år for de beste patruljene i hver av kretsenes konkurranser. Det konkurreres i allmennviten, praktiske og teoretiske ferdigheter, orientering, stil og sveis mm., mye det samme som i vår kretsbannerkonkurranse.

NSF
Norges speiderforbund. Har hovedkontor i Oslo.

Opptagelse
En høytidelig seremoni der speidere som har hatt en aspiranttid/opplæringstid i en enhet blir tatt inn som ”riktige” medlemmer i enheten. Det er da vanlig å avlegge speiderløftet.

Patrulje
De små gruppene som stifinnerne, vandrerne, roverlaget, patruljeførerne osv. er inndelt i. Patruljen er den minste arbeidsenheten i speiderbevegelsen. Det er en liten gruppe speidere som er fast over tid, og som skal jobbe selvstendig. Prinsippet er at barn lærer av eldre barn som skal ha lært av de voksne.
”Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet.” (Lord Robert Baden Powell, speiderbevegelsens grunnlegger)

Patruljefører = Peff
Speider som leder patruljen.

Patruljeførerassistenet = Ass
Er patruljeførerens høyre hånd og leder patruljen dersom peff’en ikke er tilstede.

Programmerkene
Det finnes fem programmerker: Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Vennskap, Kreativitet og Livskvalitet.

Prosjekter
Et prosjekt i speidersammenheng er en litt større arbeidsoppgave som ledes, planlegges, gjennomføres og avsluttes av speiderne selv.

Rover
De største speiderne, i videregående skole, - 16 – 20 år. De samles i et roverlag.

Rover-5-kamp
Konkurranse for roverne der det konkurreres i natt o-løp, dag o-løp, woodcraft, teori, hemmelig oppgave og hinderløp. Det konkurreres både regionalt  og nasjonalt.

Samfunnsengasjement - et av de fem programmerkene
Hensikten med merket er at speiderne skal få mulighet til medbestemmelse og trening i å ytre egne meninger, få forståelse for andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter og delta aktivt i å utvikle samfunnet positivt.

Speiding.no
NSFs hjemmesider

Scouts Own
Speidergudstjeneste/-andakt. Avsluttes oftes med Speiderbønnen og valgspråket.

Speider
Brukes om speiderne som går i 5. – 10. klasse. Disse er de "opprinnelige" speiderne.

Speiderbasen
www.Speiderbasen.no er en database for speidere på internett. Der finnes Treningsprogrammet med tips og idéer til gjennomføring av aktiviteter, merker, leker,  prosjekter og turer både for ledere og for patruljeførere. Der ligger også forslag til gjennomføring av speidermøter. Den er hele tiden under oppdatering.

Speiderbønnen
En bønn om hjelp til å leve opp til Speiderlovens ideal. Synges som avslutning på speidermøter. Speiderbønnen ble skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911.

Speiderhilsen
Brukes over hele verden. Gjøres med høyre hånd til hodet: tommel og lillefinger lager en ring (symbol på speidernes internasjonale fellesskap) og de tre andre strekkes oppover (skal minne om de tre punktene i speiderløftet).

Speiderloven
Speiderloven har 10 paragrafer.

Speiderløfte
Løftet er som følger: ”Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter Speiderloven”.

Speidermetoden
Betegner helheten i speidingen og består av følgende elementer: Forpliktelse gjennom lov og løfte, ”learning by doing”, bruk av patruljesystemet, friluftsliv/villmarksliv, samfunnsengasjement, symbolikk og rammer, progresjon i aktiviteter og ferdigheter og medbestemmelse og ansvar.

Speidernes fellesorganisasjon
En felles ”paraplyorganisasjon” for de to speiderforbundene i Norge (Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere), - et samarbeidsorgan.

Speidersjefens topputmerkelse
Dette merket finnes for stifinnere, vandrere og rovere. Det er den høyeste utmerkelsen en kan oppnå i en enhet. Det er høye krav til innsats over flere år, og de finner en i loggbøkene eller på Speiderbasen.

Speiderstyret
Er valgt av Speidertinget for to år om gangen, og skal sette tingets vedtak ut i livet. Det har 7 medlemmer og ledes av speidersjefen. Er øverste arbeidsenheten i Norges speiderforbund.

Speidertinget
Består av speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene, kretslederne og representanter for alle kretsene i Norge. Har ett ordinært møte hvert annet år. Siste Speiderting var i Haugesund høsten 2008.

St. Georgsdagen
Er 23. april. Opprinnelig guttespeidernes internasjonale festdag. St. Georg er speiderens skytshelgen, valgt på grunn av sitt mot og sin ridderlighet. I følge sagnet led han martyrdøden 23. april 303.

Stifinnere
Speidere i troppen i alderen 5. – 7. klasse.

Tenkedagen
Er  22. februar. Både Robert Baden Powell og hans kona Olave Baden Powell  hadde bursdag samme dagen, - 22. februar, og dagen var opprinnelig jentespeidernes internasjonale festdag. En minnes speiderne over hele verden.

Trekløver-Gilwell-kurs
Arrangeres av NSF. For å kunne ta dette kurset må en ha fylt 20 år, ha fullført Grunntreningen og ha vært leder i minst to år.En får her arbeide aktivt med egen utvikling som leder gjennom personlige opplevelser i fellesskap med andre.

Treningsprogrammet
Dette er det samme som ”Speiderprogrammet” altså det speiderne skal lære i sin speidertid. Det skal gi oss den kunnskapen som utgjør ”speiding”. Det er med på å sikre at vi får med oss alle de 5 punktene som speidingen skal bestå av friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap, kreativitet og livskvalitet. Treningsprogrammet  finnes på Speiderbasen og i loggbøkene. 
Speiderbevegelsen har et overordnet mål som er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden.

Tropp
Speiderne går i troppen fra 5. – 10. klasse. Troppen er inndelt i stifinnere 5. - 7. klasse og vandrere 8. - 10. klasse. Kaltes før storspeidere.

Utfordringen
I begynnelsen av hvert semester er det ønskelig at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Hensikten med "Utfordringen" er at speiderne skal få øvelse i og erfaring med å sette seg mål, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse og igjen sette seg nye mål. Merket er en metallpin. En kan maks ta en hvert halvår.

Valgspråket
Valgspråket er ”Vær beredt. Alltid beredt”. Speidermøtene avsluttes alltid med valgspråket. En leder eller patruljefører sier ”Vær beredt” og gjør samtidig speiderhilsen, Speiderne hilser og svarer i kor: ”Alltid beredt”. (Nynorsk: ”Ver budd”, ”Alltid budd”.)

Vandrere
Speidere i troppen i alderen 8. – 10. klasse.

Vennskap - et av de fem programmerkene
Hensikten med merket er at speiderne skal oppleve fellesskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt, lære å oppføre seg hensynsfullt overfor andre og respektere andres verdier og holdninger og få erfaring i å samarbeide med ulike mennesker.

Vesterlen krets
Vår krets som dekker Sør-Rogaland. Vesterlen krets er NSFs største speiderkrets med vel 2.000 medlemmer.

Visjon
Norges speiderforbunds visjon lyder som følger:
Barn og unge velger Norges speiderforbund for å få opplevelser, lære samarbeid og ta ansvar i samfunnet.”

Vitaminpatruljer
Gruppene i kretsen som har geografisk nærhet er samlet i patruljer. Disse skal kunne være ressurser for hverandre slik at dersom noen i gruppene sitter med spesielle kunnskaper, kan de andre få nytte av det.

WAGGGS
= World association for girl guides and girl scouts. Jentenes verdensforbund.

WOSM
= World organization of the scout movement. Guttenes verdensforbund.