1.    Navn og stiftelsesår
Speidergruppens navn er Riska speidergruppe, stiftet i 1977.

2.    Nasjonal tilslutning
Riska speidergruppe er tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF).

3.    Lokal tilslutning
Riska speidergruppe er tilsluttet Vesterlen krets av Norges Speiderforbund.

4.    Formål
Riska speidergruppes mål er i samsvar med Norges Speiderforbunds formålsparagraf  1-5 å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Riska speidergruppe skal ha vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene, samt å gi medlemmene medbestemmelse og ansvar.

5.    Organisasjon
Speidergruppen består av enhetene småspeidere, speidertropp og roverlag. Enhetene ledes av en enhetsleder med assistenter. Speidertroppen er inndelt i patruljer.  Patruljene ledes av en patruljefører og en assistent. Roverlaget ledes av leder valgt av medlemmene i roverlaget.

Speidergruppen ledes overordnet av gruppestyret, som består av gruppeleder, kasserer, materialforvalter, søknadsansvarlig/midler og eventuelle styremedlemmer. Gruppestyret er underlagt gruppetinget.

Alle verv i organisasjonen bemannes av frivillige uten godtgjøring.

5.1.    Gruppetinget
Speidergruppens øverste organ er gruppetinget som består av:

a)    Alle medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 15 år.
b)    Alle patruljeførere og assistenter i tropp.

Gruppetinget møtes med 1-2 måneders intervaller, med unntak av ferier og høgtider.  Gruppeleder kaller inn til gruppeting med minst 2 ukers varsel, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.

Vedtak i gruppetinget fattes med alminnelig flertall. Hvert medlem har en stemme.  Ved stemmelikhet ansees forslaget som falt. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Gruppestyret har ansvar for at det føres protokoll fra hvert gruppeting.

Gruppetinget skal arbeide for et godt og rusfritt miljø i gruppen og påse at driften er i samsvar med NSF’s og speidergruppens formål, og relevant norsk lovgiving.


5.2.    Årsmøte
Gruppetingets årsmøte avholdes innen utgangen av mars og skal behandle

⦁    Årsmelding
⦁    Regnskap
⦁    Arbeidsplan
⦁    Budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
⦁    Valg av
⦁    Gruppeleder for ett år
⦁    Øvrige medlemmer i gruppestyret for 2 år
⦁    Revisor for ett år
⦁    Gruppens representanter til kretstinget:
⦁    Gruppeleder (vara: gruppeassistent) og èn valgt representant for hver 10. påbegynt betalende medlem ihht. siste årsmelding.
⦁    Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere menes rovere som er yngre enn 25 år i kalenderåret.

20% av de stemmeberettigede må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

Innkalling til årsmøtet må være sendt ut skriftlig til gruppens medlemmer senest 14 dager før møtetidspunkt.

5.3.    Ledere
Laveste alder for assistenter i enhetene er 16 år, for ledere i enhet 18 år og for gruppeleder 20 år.

Valgte ledere kan sitte sammenhengende i samme stilling i seks år.

5.4.    Gruppestyret
Gruppestyret har ansvaret for gruppens administrative virksomhet, herunder administrasjon av medlemmer, bankforbindelse, post, kontakt med NSF, Vesterlen krets og andre organer.

Gruppeledelsen skal sørge for et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i nærområdet.

Gruppeledelsen kan ved behov avholde egne møter. Det skal føres referat fra disse møtene. Enhetsledere i småspeider, tropp og roverlag har møte og uttalerett i disse møtene.

5.5.    Småspeideren (flokken)
Småspeideren består av barn som går i 3. og 4.klasse på skolen. Småspeideren har en enhetsleder og assistenter.

5.6.    Troppen
Troppen består av barn som går mellom  5. og 10.klasse på skolen. Troppen har en enhetsleder og assistenter. Troppen er delt inn i patruljer, som hver har sin patruljefører og assistent.

5.7.    Roverlag
Roverlaget velger selv sine ledere for ett år blant lagets medlemmer. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de er fylt 25 år.  Medlemmer over denne alder har talerett i alle saker.


6.    Eiendommer
Speidergruppen eier ingen fast eiendommer. Vedtak rundt kjøp av eiendom kan kun avgjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og med 2/3 flertall.

7.    Opptak og medlemskap

7.1.    Opptaksområde og målgruppe
Riska speidergruppe tar primært opp medlemmer med bosted i bydelen Hommersåk og tilstøtende nærområder. Riska speidergruppe er åpen for begge kjønn fra 8 års alder, uansett etnisk bakgrunn, religion eller nasjonalitet.

Ledere, assistenter, styremedlemmer og andre stillinger besatt av voksne rekrutteres fra speidernes foreldre og andre frivillige voksne.

Alle voksne må levere politiattest slik det kreves i henhold til norsk lov.

7.2.    Opptak, venteliste og prioritering
Opptak til gruppens enheter (småspeider, tropp og roverlag) skjer fortløpende. Antall plasser i hver enhet vil variere ut fra praktiske hensyn og lederkapasitet, og fastsettes jevnlig av enhetsleder i samråd med sine assistenter.

Ved nytt speiderår vil enkelte speidere bytte enhet. Disse har førsterett på ledige plasser i enheten de bytter til.

Ved behov skal enhetsleder etablere venteliste for enheten. Ventelisten rangeres etter dato når speideren eller foreldre/foresatte kontaktet enhetsleder med forespørsel om plass. Enhetsleder kan etablere separate ventelister per kjønn hvis det er nødvendig for å opprettholde en god fordeling av både gutter og jenter i enheten.

Barn av voksne med verv i speidergruppen vil ha fortrinnsrett foran barn på ventelisten til ledige plasser i enhetene og skal alltid bli tilbudt plass i den aktuelle enheten.  

Det praktiseres ikke fortrinnsrett for barn med spesielle behov.

7.3.    Helseopplysninger og barn med spesielle behov
For å kunne gjennomføre speideraktiviteter på en sikker og best mulig måte, trenger speidergruppen helseopplysninger om det enkelte barn.

Ved opptak og ved vesentlige endringer i helse plikter foreldre/foresatte å gi fullstendige helseopplysninger om barnet som er relevant for deltakelse i speidergruppen, som for eksempel allergi, atferdsvansker eller andre diagnoser.

For barn med spesielle behov eller diagnoser kan enhetsleder i samråd med gruppeleder kreve at barnet skal ha følge av ledsager ved deltakelse på arrangementer (møter, turer etc) i regi av speidergruppen.


7.4.    Atferd
Enkelte speideraktiviteter kan medføre risiko for skader på seg selv og andre (håndtering av kniv, øks, sag, bruk av åpen flamme, ferdsel i fjell og på vann), og det forventes at barnet har en normal utviklet forståelse av risikovurdering og atferd i forhold til dette. Dette for at speideraktiviteter skal kunne gjennomføres på en trygg og forutsigbar måte.

Det forventes også at barnet er i stand til å følge beskjeder og innordne seg etter retningslinjer og regler gitt av lederne.  

Riska speidergruppe har nulltoleranse for mobbing.

For speidere som bryter med overnevnte punkter, eller med atferd som på andre måter forstyrrer eller ødelegger for opplegget eller for andre deltagere på et arrangement, kan enhetsleder iverksette tiltak av ulike alvorlighetsgrad. Dette kan være en advarsel, krav om følge av ledsager, eller midlertidig utestengelse. Det er kun gruppetinget som kan vedta permanent utestengelse.
Gruppetinget kan vedta mer detaljerte regler for disiplinærtiltak.

7.5.    Medlemsskap og avgift
Et medlemsskap i Riska speidergruppe løper til det blir sagt opp skriftlig til enhetsleder eller gruppeleder. Det betales årlig medlemsavgift for hvert medlem. Medlemsavgiften går til drift av Riska Speidergruppe, Vesterlen Krets og Norges SpeiderForbund.

8.    Økonomi
Gruppen skal føre løpende regnskap som skal revideres årlig.

Gruppestyret lager årlig forslag til budsjett som fremlegges og godkjennes av gruppetinget.

Alle enkeltinvesteringer utenfor budsjett over den sum som bestemmes i forbindelse med budsjettbehandlingen må godkjennes av gruppetinget.

Gruppens kontantbeholdning kan kun plasseres på bankkonto.


9.    Oppløsning og avvikling
Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.
Gjenværende midler og utstyr i gruppen skal tilfalle speiderbevegelsen (krets eller forbund).